مقاله آناليز ژنتيکي و فيلوژنتيکي ناحيه‌ي HVR1 ميتوکندري در سه نژاد گوسفند ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله آناليز ژنتيکي و فيلوژنتيکي ناحيه‌ي HVR1 ميتوکندري در سه نژاد گوسفند ايراني :

هدف از انجام این پژوهش توالی یابی ناحیه بسیار متغیر D-loop میتوکندری (HVR1) در سه نژاد گوسفند ایرانی (لری, لری بختیاری و عربی) به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی و فیلوژنتیکی بین نژادهای مذکور و هم‌چنین بررسی ارتباط مادری این نژادها با سایر نژادهای جهانی بود. آنالیز فیلوژنیک با استفاده از یک قطعه 623 نوکلئوتیدی نواحی بسیار متغیر D-loop میتوکندری (HVR1) از 33 راس گوسفند بومی خوزستان (شامل 12 راس گوسفند عربی, 11 راس گوسفند لری و 10 راس گوسفند لری بختیاری) انجام شد. پس از استخراج DNA, ناحیه HVR1 میتوکندری با استفاده از PCR تکثیر شد. سپس محصولات PCR توالی‌یابی و آنالیز نتایج با استفاده از نرم‌افزارهای بیوانفورماتیکی انجام گرفت. درخت فیلوژنتیک نشان داد که نژاد لری و عربی متعلق به گروه هاپلوتایپی B و نژاد لری بختیاری متعلق به گروه هاپلوتایپی A می‌باشند که این موضوع می‌تواند به‌دلیل متفاوت بودن خاستگاه زیستی این نژادها باشد. جدول تجزیه واریانس مولکولی تنوع بین جمعیتی را 4 درصد و تنوع درون جمعیتی را 96 درصد محاسبه نمود. هم‌چنین, بیش‌ترین و کم‌ترین تنوع هاپلوتیپی در نژاد عربی و لری به‌ترتیب 95/0 و 61/0 محاسبه شد. بعلاوه, مقدار محاسبه شده شان داد که بین گوسفند لری و لری بختیاری بیش‌تر (146/0) و بین نژاد عربی و لری کم‌تر (009/0 ) تفاوت ژنتیکی وجود دارد. نتایج نشان‌دهنده وجود تنوع بالا در این نژادهاست و این موضوع می‌تواند در اصلاح نژاد و پرورش این دام‌ها تاثیر‌گذار باشد.

لینک کمکی