مقاله تاثير متيل جاسمونات در بيان نسبي ژنهاي درگير در مسير بيوسنتز گليسيريزين در کشت سوسپانسيون سلولي شيرين بيان (Glycirrhiza glabra)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير متيل جاسمونات در بيان نسبي ژنهاي درگير در مسير بيوسنتز گليسيريزين در کشت سوسپانسيون سلولي شيرين بيان (Glycirrhiza glabra) :

ریشه‌ها و استولن‌های شیرین‌بیان یکی از مهم‌ترین داروهای گیاهی در دنیا را تشکیل داده و حاوی مقادیر زیادی ماده موثره گلیسیریزین که یک نوع تریترپن ساپونین است, می‌باشد. در این تحقیق بیان نسبی ژن‌های موثر در مسیر بیوسنتز این متابولیت ثانویه شامل ژن‌های bAS, SQS, CYP88D6 و CYP72A154 در کشت سوسپانسیون سلولی شیرین‌بیان در حضور متیل‌جاسمونات مورد بررسی قرار گرفت. متیل‌جاسمونات در غلظت صد میکرومولار در فاز رشدی ثابت به‌همراه تیمار کنترل (بدون متیل جاسمونات) به سوسپانسیون سلولی اضافه و سلول‌ها در فواصل زمانی 24, 48 و 72 ساعت برداشت و میزان بیان نسبی هر ژن محاسبه و نمودارها ترسیم شد. نتایج نشان داد که دو ژن bAS و CYP88D6 در 48 ساعت بعد از تیمار و ژن‌های SQS و CYP72A154 در 72 ساعت بعد از تیمار بیش‌ترین میزان بیان را نشان دادند. ژن‌های bAS و SQS افزایش بیان بیشتری نسبت به ژن‌های CYP88D6 و CYP72A154 نشان دادند زیرا ژنهای bAS و SQS در مسیر اولیه بیوسنتز دخالت داشته و نیز در بیوسنتز سایر ساپونین‌ها مانند سویاساپونین نیز دخالت دارند در حالی‌که ژن‌های CYP88D6 و CYP72A154 در مسیر نهایی بیوسنتز گلیسیریزین دخالت دارند. با توجه به اینکه قبلاً حضور گلیسیریزین در ریشه تایید شده بود, این تحقیق نیز به‌دلیل افزایش بیان ژن‌های درگیر در مسیر بیوسنتز و نیز پایداری نسبی بیان آن‌ها در کشت سوسپانسیون سلولی شیرین بیان, حضور گلیسیریزین را در کشت سلولی این گیاه تایید کرد.

لینک کمکی