مقاله ضرورت انطباق رويکرد تغيير بنيادين ( اجراي کلان و مبتني بر نگرش سيستمي ) به برنامه ي تحول در نظام اداري کشور براي بهبود و ارتقاء قابليت و توانمندي دولت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ضرورت انطباق رويکرد تغيير بنيادين ( اجراي کلان و مبتني بر نگرش سيستمي ) به برنامه ي تحول در نظام اداري کشور براي بهبود و ارتقا قابليت و توانمندي دولت :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :33

ایجاد تغییرات کلان و بنیادین در دیوانسالا ری کشور ما , بیش از چند دهه است که مورد توجه صاحبنظران و متصدیان ا مربوده است . هیات وزیران در سال 1381 شمسی موافقت کرد که " هفت برنامه ی اصلی ایجاد تحول در نظام اداری " توسطدستگاههای د ولتی اجرا شود .با توجه به تعریف جدید دولت به عنوان عامل تسریع کنند ه و تسهیل کننده توسعه ؛ هدف از تدوین برنامه ی تحول عبارت ازارتقا توانمندی های نظام اداری است . از طرف دیگر , در صورت وجود تشابه و همخوانی بین ماهیت برنامه و روش اجرا استکه تحقق هدف میسر می شود . برنامه ی تحول با توجه به ماهیت آن شامل تغییرات چند گانه ا ی است که باید بطور همزمانو کلان اجرا شوند تا هدف تحقق یابد . هدف اصلی پژو هش عبارت از بررسی و شناخت رابطه بین استراتژی اجرای برنامه یتحول در نظام اداری کشور و توانمندی دولت است .به منظور سنجش میزان اجرای هر یک از برنامه ها توسط دستگاهها , از شاخص های ع مومی ارزیابی عملکرد واحدهایاستانی استفاده شده است . این پژوهش , از نوع تحقیقات عل ی و کاربردی است . جامعه آماری مورد مطالعه عبارت است ازدستگاه های اجرایی دولتی واقع در مرکز استان آذربایجان غربی N=180که به روش تصادفی ساده , 99 نمونه انتخاب شد .داده ه ای گردآوری شده از نوع کمی است . تحلیل آماری با بهره گیری از آزمون های کولموگروف – اسمیرنوف , ملاک توافقλ -کولموگروف, Tتک نمونه ای , نا پارامتری کوکران و مک نمار انجام گرفته است . یافته های پژوهش , بیانگر ناهمخوانی ماهیت برنامه و استراتژی اجرا است . عل ل اصلی مساله به ترتیب عبارتند از :-1 تمرکز سازمانی , فنی و سیاسی ؛ 2- فقدان ساز و کار مناسب انگیزشی برای مدیران ارشد دستگاه های اجرایی ؛-3 عدم حضور بخش غیر دولتی در فرایند ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی . بر این ا ساس راه حل پیشنهادی برای مسالهتحقیق در قالب " الگوی مبتنی بر استراتژی اجرای همزمان ( کلان ) برنامه ی تحول در نظام اداری کشور " ارائه شده است .

لینک کمکی