مقاله بررسي همراستايي استراتژيهاي سازمان با استراتژيهاي بازاريابي در شرکتهاي برتر صنايع غذايي کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي همراستايي استراتژيهاي سازمان با استراتژيهاي بازاريابي در شرکتهاي برتر صنايع غذايي کشور :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :22

همسویی استراتژیک, به بکارگیری فناوری اطلاعات به شیوهای شایسته و بهنگام و در توازن با استراتژیها, اهداف ونیازهای کسب و کار اشاره دارد. تحقیقات انجام شده در زمینه همسویی استراتژیک, وجود ارتباط مثبت و مؤثر بیناستراتژیهای رقابتی, فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی را نشان میدهد و مدیرانی که در سازمانهایشان موفق به ایجادهمسویی استراتژیهای سازمانی و بازاریابی شدهاند, تاکید میکنند که ایجاد یکپارچگی برای بقا و موفقیت سازمانهاضروری به نظر میرسد.این پژوهش تاثیر همراستائی استراتژیهای سازمانی را با استراتژیهای بازاریابی که مطابق طبقهبندی مایلز و اسنو 1(سازمانهایی با استراتژی تدافعی, سازمانهایی با استراتژی تحلیلی و سازمانهایی با استراتژی پیشنگر) ارزیابی کرده است.بعد از طبقهبندی استراتژیهای سازمانی پروفایلهای ایدهآل سازمانی برای هر کدام از این استراتژیهای سازمانی ارائه گردید.جامعه آماری پژوهش حاضر شرکتهای برتر در زمینه صنایع غذائی کشور میباشد. در این تحقیق به لحاظ اینکه جامعهآماری از لحاظ مکانی دارای گستردگی زیادی بود, 10 شرکت برتر در زمینه غذائی به عنوان جامعه آماری انتخاب کرده و60 پرسشنامه در میان آنها توزیع شد اطلاعات مورد نیاز هم از طریق اسناد و مدارک مربوط و هم از طریق پرسشنامه,بدست آمد. ابزار جمعآوری اطلاعات در بخش پیمایشی به منظور آزمون فرضیههای تنظیم شده این تحقیق, شامل دوپرسشنامه, اولی شامل 18 سئوال پرسشنامه سنجش ساختار سازمانی(تدافعی, تحلیلگر, تهاجمی)و دومین پرسشنامهسنجش بازاریابی پورتر با 15 سئوال طراحی گردید. برای قابلیت اعتماد سؤالات ضریب آلفای کرونباخ0.786بدست آمد. برای سنجش عوامل موثر در رفتار اطلاعیابی, از آزمون پیرسون استفاده شد. سپس میزان همراستائی بین استراتژیهایسازمانی و استراتژیهای بازاریابی اندازهگیری شد. در نهایت در این پژوهش همبستگی میان همراستائی استراتژیهایسازمانی و استراتژیهای بازاریابی با عملکرد سازمانها مورد بررسی قرار گرفت.

لینک کمکی