مقاله شناسايي عوامل موثر بر کيفيت رابطه در بازار جرثقيل صنعتي در اير ان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي عوامل موثر بر کيفيت رابطه در بازار جرثقيل صنعتي در اير ان :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :24

تجاری به ویژه تامین کنندگان و خریداران صنعتی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای مثبت تاثیر گذار بررابطه مانند اعتماد, تعهد,رضایت, ارتباطات و گرایش بلند مدت و همچنین متغیرهای تاثیر گذار منفی نیز مانند فرصت طلبی وتعارض در این مقاله مورد توجه قرار گرفتند. با شناخت این متغیرها و با تقویت متغیرهای مثبت و کاهش اثرات متغیرهایمنفی و با ایجاد رابطه بلند مدت, یک تامین کننده می تواند به دستاوردهای با ارزشی مانند حفظ مشتری که از جایگاه ویژه ایدر ادبیات بازاریابی رابطه مند برخوردار است, دست یابد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و با نمونه ای از 79 شرکتخریدار جرثقیل صنعتی, طرح مفهومی پژوهش با استفاده از آزمون معادلات ساختاری و با نرم افزارPLSمورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد تامین کنندگان با حفظ و بهبود ویژگی محصول به عنوان متغیر مثبت و کاهشفرصت طلبی و تعارض به عنوان متغیر منفی می توانند رضایت و اعتماد خریداران خود را جلب کرده و آنها را به خودمتهعد کنند . همچنین تامین کنندگان صنعتی با تمرکز بر تعهد, کیفیت رابطه (رضایت, اعتماد و تعهد) بین خریداران وتامین کنندگان صنعتی را افزایش داده که خود وفاداری و یا همان گرایش بلند مدت را در خریداران تقویت می کند.

لینک کمکی