مقاله طراحي مدل رياضي برنامه ريزي توليد و تحويل در سيستم هاي زنجيره تامين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله طراحي مدل رياضي برنامه ريزي توليد و تحويل در سيستم هاي زنجيره تامين :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :27

در دهه 1980 میلادی شاهد استقرار تعدادی از, راهبردهای جدید تولید, نظیر تولید بهنگام , تولید ناب, سیستم های کانبان ومدیریت کیفیت جامع بودیم. این راهبردهای جدید تولید توسط تعدادی از شرکت ها برای بهبود سیستم مدیریت, افزایش تولید وبهبود کیفیت فرآیند و همچنین کاهش ضایعات تولید و هزینه های موجودی, به منظور بهتر کردن رقابت در بازارهای گوناگون مورداستفاده قرار گرفت ه اند. اخیراً با وجود ی که این راهبردها بیشتر برروی بهبود مدیریت زنجیره تأمین برای دست یابی به آرمان های آنهامتمرکز شده است, از این رو تعدادی از راهبردهای توسعه یافته مدیریت زنجیره تأمین را می توان به کمک یک رایانه تجزیه و تحلیلنمود. ابزارهای پشتیبانی کننده تصمیم به کمک رای انه, نقش بسیار مهمی را در همکاری و اداره کردن بازارهای پشتیبان کنندهتصمیم گیرندگان از یک مجموعه با چندین جز مرکب زنجیره تأمین, ارائه می کنند. این مقاله یک ابزار پشتیبانی کننده تصمیم گیریبه کمک رایانه را با یک مدل بهینه سازی خطی عدد صحیح, از یک شبکه تعمی م یافته , با چند محصول , چند مرحله ای, چند دورهزمانی, با ظرفیت, با تقاضای قطعی, سیستم زنجیره تأمین را توسعه داده است. مدل مطرح شده یک سسیستم کنترل کانبان را برایطراحی و اختصاص تولید و تحویل در سر تا سر زنجیره تأمین مورد استفاده قرار داده است. هدف اولیه مدل , حداقل کردن هزینهتزریق کردن کانبان, هزینه موجودی کالای ساخته شده و هزینه موجودی کار در جریان ساخت , در سیستم است . مسائل عملیسیستم های زنجیره تأمین با بهینه سازی اختصاص تولید و تحویل ارتباط داده شده است.

لینک کمکی