مقاله پايداري سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکيد بر قابليت اتکاي اقلام تعهدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پايداري سود در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکيد بر قابليت اتکاي اقلام تعهدي :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :17

در این مقاله رابطه بین پایداری سود و قابلیت اتکای اقلام تعهدی مورد بررسی قرار گرفته است در این راستا ابتدا یکطبقه بندی جامع ترازنامه ای از اقلام تعهدی ارایه شده است و سپس هر طبقه بر اساس قابلیت اتکای آن طبقه بندیگردیده است.جامعه آماری این مقاله شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1381 الی 1387می باشد که 70 شرکت از این جامعه بصورت تصادفی بعنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. در این مقاله چهار فرضیهمطرح گردید. برای آزمون فرضیه ها از روش تحلیل پانلی استفاده شده است .نتایج تایید کردند طبقاتی که قابلیت اتکایکمتری دارند به پایداری کمتر سود می انجامند و اگر سرمایه گذاران این پایداری کمتر سود را پیش بینی نکنند, ممکناست به قیمت گذاری نادرست اواراق بهادار توسط آنها بینجامد.

لینک کمکی