مقاله مطالعه مديريت دانش در نظام آموزش عالي و ارائه مدل مناسب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه مديريت دانش در نظام آموزش عالي و ارائه مدل مناسب :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :12

هدف از پژوهش حاضر مطالعه مدیریت دانش در نظام آموزش عالی در دانشگاهها و موسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیر دولتی وارائه راهکارها و مدل مرتبط با مدیریت دانش به منظور همگامی با دانش در هزاره سوم برای بهبود در روشهای مدیریتی است . پژوهشاز نوع توصیفی _ پیمایشی است که به توصیف نظرات متخصصان آموزش عالی, روسا و معاونین, مدیران گروهها و اعضای هیات علمیدانشگاهها در خصوص مولفه ها و شاخص ها در پرسشنامه می پردازد. به منظور بررسی توزیع ویژگی های آماری روش پژوهش پیمایشیبکار رفته است . جامعه آماری پژوهش متشکل از 360 نفر روسا, معاونین, مدیران گروه و اعضای هیات علمی دانشگاهها که دارایتحصیلات کارشناسی ارشد و دکترا می باشند. برای انتخاب گروه نمونه ابتدا از طریق روش تصادفی و سیستماتیک 8 دانشگاه انتخابگردید و سپس از میان آنها به صورت تصادفی طبقه ای اعضای نمونه انتخاب شد . جهت برآورد حجم نمونه با انجام یک مطالعه اولیه 1بالاترین انحراف معیار در ارتباط با یکی از مولفه ها و میانگین به دست آمد و با استفاده از فرمول محاسبه تعداد نمونه در مطالعات توصیفی با 95% اطمینان و با فاصله 0/05 مقدار میانگین تعداد نمونه برابر 300 نفر محاسبه شد و با در نظر گرفتن 20% احتمال ریزش تعداد نمونه 360 نفر محاسبه شد . ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه می باشد که مشتمل بر مولفه های مدیریت دانشاست . مولفه ها و شاخص ها به مدد مطالعات کشوری و جهانی کشور براساس طیف 7 درجه ای لیکرت تهیه شده است . اعتبار مولفه ها وشاخص ها از طریق روش اعتبار محتوی و پایائی با استفاده از روش الفای کرونباخ محاسبه گردیده است . بر این اساس مقدار آلفا برای 0 نفر از نمونه آزمایشی 95/73 با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی و نمودارها و همچنین با استفاده از روشهای آمار استنباطی شامل ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون برایارتباط بین مولفه ها, تحلیل واریانس 2 برای مقایسه بین چهار گروه مورد مطالعه , تحلیل عاملی و روش گسترده 3 و تجزیه به مولفه اصلی 4 با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده و مدل پیشنهادی با مقیاس 5/73 از 7 مورد تائید قرار گرفته است . نتایج پژوهش حاضر ارائه مدل مدیریت دانش در ن ظام آموزش عالی است که در برگیرنده فلسفه و اهداف, مبانی نظری, چهارچوب ادراکیدانش, چهارچوب ادراکی بینش, چهارچوب ادراکی مهارت, مراحل اجرای مدل, نظام ارزشیابی و مهندسی مجدد مدل است . ارائه اینمدل در نظام آموزش عالی, دانشگاهها و موسسات و مراکز آموزش عالی توجه به دگرگونی های شتابان افزایش رقابت ملی, منطقه ای وبین المللی و توان رویارویی با رقابت جهانی در پاسخگوئی به نیازهای هزاره سوم قابل تعمق و بررسی و استفاده است .

لینک کمکی