مقاله بررسي تجربي سودمندي تجزيه و تحليل صورت هاي مالي در پيش بيني سود نقدي سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تجربي سودمندي تجزيه و تحليل صورت هاي مالي در پيش بيني سود نقدي سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1383

تعداد صفحات :26

یکی از عوامل مهم برای تصمیم گیری سرمایه گذاران در مورد خرید و فروش سهام یک شرکت , پیش بینی سود سهام نقدی می باشد . یکی از ابزارهای پیش بینی سود نقدی سهام , تجزیه و تحلیل صورتهای مالی است . تاکید استفاده کنندگان و تصمیم گیران همواره بر رقم سود به عنوان یک عامل تاثیر گذار بر رقم سود نقدی سهام است . در این مقاله ارتباط بین متغیرها و نسبت های حاصل از صورت های مالی و سود نقدی آتی سهام و سودمندی این متغیرها برای پیش بینی سود سهام نقدی با به کارگیری مدل , بررسی می شود . بنابراین دو سؤال اصلی حاضر این است که 1- آیا به غیر از رقم سود , سایر اطلاعات و ارقام صورتهای مالی که حسابداری تعهدی ارائه می نماید تغییرات سود نقدی سهام آتی ارتباط می یابد؟ 2- آیا اطلاعات و ارقام صورت های مالی برای پیش بینی سود نقدی سهام با به کار گیری مدل سودمند هستند . جامعه مورد مطالعه شامل 194 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در طی سال های 1380-1375 ( غیر از شرکت های سرمایه گذاری ) می باشد . روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی بوده و برای برآورد الگو , از ادغام داده ها استفده گردیده است . متغیر وابسته سود نقدی سهام و متغیرهای مستقل شامل 24 متغیر و نسبت مالی می باشد . مدل ابتدا بر اساس اطلاعات سال های 1375 تا 1380 تبیین و سپس تناسب آن ارزیابی شد . برای اطمینان بیشتر مجددا مدل بر اساس اطلاعات سال های 1375 تا 1379 تبیین و برای پیش بینی سود نقدی سهام سال 1380 استفاده گردید . پس از تعیین حدود در سطح 95 درصد اطمینان , مشخص شد که 75 درصد مقادیر واقعی سود نقدی سهام سال 1380 در آن واقع می شوند. بین متغیرهای باقیمانده در مدل چندین متغیر نامرتبط به سود وجود داشت که به توضیح پیش بینی سود نقدی سهام کمک می کنند . در این مطالعه متغیرهای بدهی به مجموع دارایی ها, سرمایه , موجودی کالا به دارایی , بدهی و قیمت سهام قبل از مجمع سالانه در این دسته قرار می گیرند . سایر متغیرهای مدل شامل عایدی هر سهم , فروش خالص به سرمایه و بازده دارایی ها , مرتبط با سود می باشند. بنابراین دو فرضیه اصلی تایید شد بدین ترتیب که بین متغیرها و نسبت های حاصل از صورت های مالی و تغییرات سود نقدی آتی سهام ارتباط وجود دارد . همچنین متغیرها و نسبت مالی پیش بینی سود نقدی سهام با به کارگیری مدل , سودمند هستند .

لینک کمکی