مقاله بکارگيري تکنيک‌هاي متداول بودجه بندي سرمايه‌اي در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و بررسي موانع بکارگيري اين تکنيک‌ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بکارگيري تکنيک‌هاي متداول بودجه بندي سرمايه‌اي در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و بررسي موانع بکارگيري اين تکنيک‌ها :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :24

شکوفایی اقتصادی در هر کشوری وابسته به موفقیت واحدهای اقتصادی‌‌ای است که در آن کشور فعالیت می‌نمایند. تداوم فعالیت و موفقیت واحدهای اقتصادی نیز وابسته به موفقیت طرح های سرمایه گذاری این واحدها می‌باشد. اجرای مطلوب طرح‌های سرمایه گذاری در گروی ارزیابی دقیق آنها قبل از اجرا می‌باشد, که عمدتا این امر از طریق تکنیک‌های بودجه بندی سرمایه‌ای امکان پذیر می باشد. بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی چگونگی بکارگیری تکنیک‌های بودجه بندی سرمایه‌ای و در صورت عدم استفاده از این تکنیک‌ها بررسی موانع بکارگیری این تکنیک‌ها می‌باشد. موانع در سه قسمت موانع فنی و مهارتی, ساختاری و محیطی مورد بررسی قرار می‌گیرد. جامعه آماری این تحقیق مدیران مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد و از روش نمونه گیری تصادفی برای انتخاب نمونه استفاده شده است و اطلاعات لازم برای اجرای تحقیق بوسیله پرسشنامه جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و تحلیلی استفاده گردیده است. نتایج آزمون فرضیات حاکی از این است که اکثر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از این تکنیک‌ها استفاده نمی‌نمایند و آنهایی که استفاده می‌نمایند بیشتر از تکنیک دوره باریافت سرمایه استفاده می‌نمایند. دیگر یافته‌های تحقیق بیانگر این مطلب می‌باشد که بین میزان تحصیلات و میزان استفاده از تکنیک‌ها رابطه معنی‌داری وجود ندارد اما بین نوع تکنیک مورد استفاده و مبلغ سرمایه‌گذاری رابطه‌ای وجود دارد. همچنین موانع فنی و مهارتی, ساختاری و محیطی باعث عدم بکارگیری تکنیک‌های بودجه بندی سرمایه‌ای گردیده است, که بیشترین تاثیر ار موانع فنی و مهارتی داشته است. لذا شرکت‌ها برای اجرای صحیح این تکنیک‌ها لازم است توجه زیادی در برطرف کردن موانع فنی و مهارتی داشته باشد.

لینک کمکی