مقاله مقايسه ويژگيهاي مديريتي کتابداران زن و مرد کتابخانههاي شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه ويژگيهاي مديريتي کتابداران زن و مرد کتابخانههاي شهر تهران :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :21

هدف اصلی پژوهش حاضر مقاله مقايسه ويژگيهاي مديريتي کتابداران زن و مرد کتابخانههاي شهر تهران است. اینپژوهش به روش پیمایشی - توصیفی انجام شده است. نمونه آماری در این پژوهش مدیران و کارکنان کتابخانههایدانشگاههای خوارزمی, علم و صنعت, امیرکبیر و تهران است که در مجموع 56 مدیر و 104 کارمند مورد بررسی قرارگرفتند.از میان مولفههای مدیریتی مطرح شده, تنها در مولفه "کنترل و نظارت" بین عملکرد مدیران زن و مرد کتابخانههایدانشگاههای دولتی شهر تهران تفاوت معناداری وجود دارد و در رابطه با سایر مولفههای مدیریتی تفاوتی بین عملکردمدیران زن و مرد مشاهده نشد. همچنین از میان مولفههای مدیریتی, فقط در مولفه"ایجاد انگیزه" و "سبکهایمدیریتی" بین نظرکارمندان زن و مرد کتابخانههای دانشگاههای دولتی شهر تهران تفاوت معناداری مشاهده شد و درمولفههای دیگر تفاوتی بین نظر کارمندان زن و مرد مشاهده نشد. در زمینه "رضایت شغلی" نتایج نشان داد که میزانرضایت مدیران مرد بیشتر از مدیران زن بود. مدیران کتابخانههای دانشگاههای دولتی شهر تهران معتقدند که وظایفمدیریتی را در سطح خوبی انجام میدهند اما کارکنان عقیده دارند که این وظایف در سطح متوسطی انجام میشود.

لینک کمکی